Categorieën:
 HD Ontvangers
 Aanbiedingen
 Abonnementen
 Afstandbedieningen
 Bevestigingsmateriaal
 Camping
 CI / CA Modules
 Coax kabel
 Digitale ontvangers
 DiseqC Switches
 iptv
 Jtag Programmers
 Lnb
 Motoren - Positioners
 Overige
 Programmers
 Reperaties & Software
 Schotels
 Smartcards
 Tweedehands
 Voedingen
 Installeren & Uitrichten
 All Products
 zoeken
     
Geavanceerd Zoeken

Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Hamido Satellites

Toepasselijkheid
Art. 1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hamido Satellites. Ze zijn verkrijgbaar ten kantore van Hamido Satellites. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen
Art. 2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Hamido Satellites heeft bereikt en Hamido Satellites het aanbod niet onverwijld herroept. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst evenwel pas tot stand indien Hamido Satellites aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

Prijzen
Art. 3.1 Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend-, transport-, plaatsing-, en installatiekosten.
3.2 De vermelde prijzen zullen na het tot stand komen van de overeenkomst niet gewijzigd worden, tenzij de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering langer is dan 1 maand en er gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen.

Levering
Art. 4.1 Aflevering geschiedt binnen de overeengekomen leveringstermijn.
4.2 Indien de levering van de goederen en/of diensten niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt, heeft Hamido Satellites het recht op een nalevertermijn van dertig dagen. Voor vertraging in de aflevering is Hamido Satellites slechts aansprakelijk als zij voor de koper onredelijk bezwarend is en de vertraging is ontstaan door omstandigheden die Hamido Satellites zijn toe te rekenen.

Overmacht
Art. 5.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is Hamido Satellites bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
5.2 Onder overmacht is tevens begrepen: niet te voorziene prijsstijgingen, het niet, niet tijdig of in defecte staat ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen en/of het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen van diensten van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen inbegrepen.

Betaling
Art. 7.1 Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van anderhalf procent voor elke kalendermaand of gedeelte daarvan.
7.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die betrekking hebben op de voldoening van de factuur, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15 procent van de achterstallige hoofdsom, met een minimum van 70 euro.

Eigendomsvoorbehoud
8.1 Hamido Satellites behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde goederen of te leveren zaken voor, totdat de koopprijs en de overige kosten volledig zullen zijn voldaan, dan wel enige andere vordering ten laste van de koper ten behoeve van Hamido Satellites nog openstaat.
8.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze met betrekking tot deze zaken geen rechten overdragen aan derden.
8.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.
8.4 Indien de koper in gebreke blijft met betaling van de volledige koopprijs en de prijs van de voor de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, is de koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op het eerste verzoek van Hamido Satellites terug te geven. De koper ontvangt dan het eventueel reeds voldane gedeelte van de koopsom terug en is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding, voor door Hamido Satellites geleden schade en gederfde winst, alsmede tot vergoeding van alle door Hamido Satellites gemaakte onkosten, zowel in als buiten rechte.
8.5 Teruggave als in lid 4 bedoeld kan ook tijdelijk plaatsvinden, totdat de koper voldoende garantie voor de betaling van het verschuldigde bedrag heeft gesteld.

Garantie
Art. 9.1 Hamido Satellites verstrekt garantie op de apparatuur gedurende één jaar, voor installatie's en afstelling hanteren wij 2 weken garantie, te rekenen vanaf de datum van het factuur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 De werkzaamheden onder garantie worden alleen binnen Nederland verricht op een door Hamido Satellites aan te geven adres, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
9.3 De garantie op de apparatuur omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering van/of vervanging van verbruiksartikelen, bijv Smartkaarten. De onderdelen die worden vervangen ingevolge garantie, worden automatisch eigendom van Hamido Satellites.
9.4 De garantie vervalt indien:
a. reparaties, software update, patchen, programmeren, veranderingen of uitbreidingen aan de apparatuur zijn verricht door anderen dan Hamido Satellites zonder haar toestemming;
b. de apparatuur/software naar oordeel van Hamido Satellites is verwaarloosd, dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
c. typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
d. wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn gebracht;
e. door verkeerd inleggen van batterijen en/of lekkage van vervangbare batterijen dan wel verkeerd inbrengen van de smartkaarten defecten zijn ontstaan;
f. defecten zijn ontstaan door aansluiting van andere apparatuur;
g. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van geschikte apparatuur;
h. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover deze condities zijn gegeven;
i. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
j. de meegeleverde documentatie en verpakking niet meer voorhanden is.
9.5 Op bepaalde, door Hamido Satellites aan te geven apparatuur, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld.
9.6 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 1 maand bedraagt. Eventuele voorrijkosten kunnen in rekening worden gebracht.
9.7 Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantierechten/factuur getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur.
9.8 Hamido Satellites is geenszins aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van niet of niet goed functioneren van apparatuur en software (gevolgschade), tenzij de apparatuur en software door Hamido Satellites zelf is geproduceerd of in de E.U. is geïmporteerd.
9.9 De garantieverplichting van Hamido Satellites geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

Ontbinding
Art. 10.1 De koopovereenkomst wordt zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden op het tijdstip, dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest, tenzij de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
10.2 Door de ontbinding worden over en weer openstaande vorderingen direct opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Hamido Satellites direct met de koopovereenkomst verband houdende geleden schade, als winstderving en transportkosten.

Geschillen
Art. 11 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Programmeerapparatuur en Smartkaarten
Wij wijzen u erop dat het gebruik van onze programmeer producten op eigen risico geschied.
De producten zijn bedoeld voor persoonscontrole, toegang controle systemen en andere mobiele data opslag toepassingen. Wie deze producten gebruikt om ILLEGAAL tv zenders te ontvangen in Nederland maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. Hamido Satellites is niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade door ILLEGAAL gebruik van onze producten. U zult ook geen instructies vinden of krijgen voor illegale activiteiten! U gaat met onze voorwaarde accoord door het binnen gaan van de winkel en/of producten aanschaffen.
WIJ BEANTWOORDEN EN ONDERSTEUNEN GEEN VRAGEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET HET VRIJSCHAKELEN VAN BETAALDE TV ZENDERS!!!

Alle prijzen zijn incl. B.T.W. en excl. Verzendkosten, Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Auteursrechten
Van deze website mag zonder schriftelijke toestemming niets overgenomen worden. Getoonde afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van het origineel. Wij accepteren geen aansprakelijkheid indien blijkt dat de op de internet-site vermelde informatie niet juist is. 
Home    |     Over ons    |     Routebeschrijving    |     Contact    |     Voorwaarden
Copyright © 2008, Hamido Satellites.